ents there.":["Velg et eksisterende album \u00e5 flytte albuminnhold til. Du kan ogs\u00e5 opprette et nytt album<\/a> og flytte album innholdet der."],"Select an existing album to move the images. You can also create a new album<\/a> and move the images there.":["Velg et eksisterende album \u00e5 flytte bildene til. Du kan ogs\u00e5 opprette et nytt album<\/a> og flytte bildene dit."],"All the selected images will be assigned to this category.":["De valgte bildene vil bli tilordnet denne kategorien."],"There is no categories.":["Det finnes ingen kategorier."],"Confirm flag content as safe":["Flagget bekrefter innhold som trygt"],"Do you really want to flag this content as safe?":["Er du sikker p\u00e5 du vil flagge dette innholdet som trygt?"],"Confirm flag content as unsafe":["Flagg dette innholdet som utrygt?"],"Do you really want to flag this content as unsafe?":["Er du sikker p\u00e5 at du \u00f8nsker \u00e5 flagge dette innholdet som utrygt?"],"Confirm deletion":["Bekreft sletting"],"Do you really want to remove this content? This can't be undone.":["Er du sikker p\u00e5 at du vil slette? Dette kan ikke angres."],"Do you really want to remove all the selected content? This can't be undone.":["Er du sikker p\u00e5 at du vil slette alt det merkede innholdet? Dette kan ikke angres."],"Fullscreen":["Fullskjerm"],"Exit fullscreen":["Avslutt fullskjerm"],"Guest":["Gjest"],"Keyboard shortcuts":["Tastatursnarveier"],"Uploaded by guest":["Lastet opp av gjest"],"From %s":["Fra %s"],"Uploaded by private":["Lastet opp av privat"],"by %u":["av %u"],"Toggle unsafe flag":["Merk som utrygt innhold"],"The requested page was not found.":["Den etterspurte siden ble ikke funnet."],"Search something else":["S\u00f8k etter noe annet"],"The user has been deleted":["Denne brukeren har blitt slettet"],"Your account is almost ready":["Kontoen din er nesten klar"],"An email to %s has been sent with instructions to activate your account. The activation link is only valid for 48 hours. If you don't receive the instructions try checking your junk or spam filters.":["En e-post har har blitt sendt til %s med instruksjoner for aktivering av konto. Aktiveringslinken er gyldig i 48 timer. Hvis du ikke har mottatt e-posten, sjekk spamfilteret ditt."],"Resend activation":["Send e-post med aktiveringslink p\u00e5 nytt"],"You have successfully changed your account email to %s":["Du har endret kontoe-post til %s"],"Go to my profile":["G\u00e5 til min profil"],"A confirmation link will be sent to this email with details to activate your account.":["En bekreftelseslenke vil bli sendt til denne e-posten med detaljer for \u00e5 aktivere kontoen din."],"Your email address":["Din e-postadresse"],"Submit":["Utf\u00f8r"],"An email with instructions to reset your password has been sent to the registered email address. If you don't receive the instructions try checking your junk or spam filters.":["En e-post med instruksjoner for \u00e5 nullstille passordet ditt har blitt sendt til e-postadressen du har registrert. Hvis du ikke mottar instruksjonene, sjekk spamfilteret ditt."],"A previous email has been sent with instructions to reset your password. If you did not receive the instructions try checking your junk or spam filters.":["Det har allerede blitt sendt en e-post for \u00e5 nullstille ditt passord. Hvis du ikke har mottatt e-posten, sjekk spamfilteret ditt."],"Resend instructions":["Send p\u00e5 nytt"],"Enter your username or email address to continue. You may need to check your spam folder or whitelist %s":["Angi brukernavn eller epostadresse for \u00e5 fortsette. Du kan m\u00e5tte sjekke s\u00f8ppelpostmappen din eller legge til %s p\u00e5 en klareringsliste (whitelist)"],"Username or Email address":["Brukernavn eller e-postadresse"],"Your password has been changed. You can now try logging in using your new password.":["Passordet ditt er endret. Du kan n\u00e5 logge inn med det nye passordet."],"Login now":["Logg inn n\u00e5"],"Enter your new password":["Skriv inn ditt nye passord"],"%d characters min":["minst %d tegn"],"Password strength":["Passordstyrke"],"Re-enter your new password":["Skriv inn ditt nye passord igjen"],"An email to %s has been sent with instructions to activate your account. If you don't receive the instructions try checking your junk or spam filters.":["En e-post til %s er sendt med instruksjoner for \u00e5 aktivere kontoen din. Hvis du ikke mottar instruksjonene pr\u00f8ve \u00e5 sjekke s\u00f8ppelpost eller spam-filtre."],"This content is private":["Dette innholdet er privat"],"Do you really want to delete this album and all of its images? This can't be undone.":["Er du sikker p\u00e5 at du vil slette dette albumet og alle bildene? Dette kan ikke angres."],"Delete album":["Slett album"],"You like this":["Du liker dette"],"Upload to album":["Last opp til album"],"Album link":["Album-lenke"],"Please read and comply with the following conditions before you continue:":["Vennligst les og aksepter f\u00f8lgende betingelser f\u00f8r du fortsetter:"],"This website contains information, links and images of sexually explicit material. If you are under the age of %s, if such material offends you or if it's illegal to view such material in your community please do not continue.\n\nI am at least %s years of age and I believe that as an adult it is my inalienable right to receive\/view sexually explicit material. I desire to receive\/view sexually explicit material. \n\nI believe that sexual acts between consenting adults are neither offensive nor obscene. The viewing, reading and downloading of sexually explicit materials does not violate the standards of my community, town, city, state or country.\n\nThe sexually explicit material I am viewing is for my own personal use and I will not expose minors to the material.\n\nI am solely responsible for any false disclosures or legal ramifications of viewing, reading or downloading any material in this site. Furthermore this website nor its affiliates will be held responsible for any legal ramifications arising from fraudulent entry into or use of this website.\n\nThis consent screen constitutes a legal agreement between this website and you and\/or any business in which you have any legal or equitable interest. If any portion of this agreement is deemed unenforceable by a court of competent jurisdiction it shall not affect the enforceability of the other portions of the agreement.":["Dette nettstedet kan inneholde informasjon, linker og bilder av eksplisitt seksuell natur. Hvis du er under %s \u00e5r, blir st\u00f8tt av slikt materiale eller om lokal lovgivning forbyr visning av slikt materiale, b\u00f8r du ikke fortsette registreringen.\n\nJeg bekrefter at jeg er minst %s \u00e5r, og at det som voksen er min umistelige rett til \u00e5 motta\/vise materiale av eksplisitt seksuell natur. Jeg bekrefter med dette at jeg \u00f8nsker \u00e5 motta\/vise materiale av eksplisitt seksuell natur.\n\nJeg synes ikke at seksuelle omgang mellom samtykkende voksne er verken st\u00f8tende eller obsk\u00f8nt. Visning, lesing og nedlasting av materiale av eksplisitt seksuell natur bryter ikke normer eller regler for mitt lokalsamfunn, by, fylke eller land.\n\nDet materialet av eksplisitt seksuell natur jeg ser p\u00e5 er for mitt eget personlig bruk, og jeg vil ikke tillate mindre\u00e5rige \u00e5 se dette materialet.\n\nJeg er selv ansvarlig for eventuelle uriktige opplysninger eller juridiske konsekvenser av visning, lese eller laste ned materiale av eksplisitt seksuell natur fra dette nettstedet .\n\nDette samtykket p\u00e5 skjerm utgj\u00f8r en juridisk bindende avtale mellom denne nettsiden og deg, og\/eller enhver virksomhet som du har noen juridisk eller likeverdig interessei. Hvis noen del av denne avtalen anses ugjennomf\u00f8rlig av en kompetent domstol, skal det ikke p\u00e5virke gyldigheten av de andre deler av avtalen."],"By clicking in \"I Agree\" you declare that you have read and understood all the conditions mentioned above.":["Ved \u00e5 klikke p\u00e5 \"Jeg aksepterer\" erkl\u00e6rer du at du har lest og forst\u00e5tt alle vilk\u00e5rene nevnt ovenfor."],"I Agree":["Jeg aksepterer"],"documentation":["dokumentasjon"],"Learn more about %s at our %d.":["L\u00e6r mer om %s p\u00e5 v\u00e5r %d."],"Disk used":["Diskplass brukt"],"Add import job":["Legg til importeringsjobb"],"This tool allows to mass add content to your website by pointing a system path with the content you want to import. It supports the addition of users, albums, and images using a folder based structure. You can learn more about the folder structure, adding metadata, and all about this tool in our %d.":["Dette verkt\u00f8yet lar deg masseimportere innhold til nettstedet ved \u00e5 angi en systemsti der innholdet du \u00f8nsker \u00e5 importere, ligger. Det st\u00f8tter importering av brukere, album og bilder basert p\u00e5 en mappestruktur. Du kan l\u00e6re mer om mappestrukturen, \u00e5 legge til metadata og alt annet om dette verkt\u00f8yet i %d."],"Process import":["Prosess\u00e9r importering"],"Top level folders as %s":["Toppniv\u00e5mapper som %s"],"Actions":["Handlinger"],"Process":["Prosess\u00e9r"],"Pause":["Pause"],"Cancel":["Avbryt"],"Process log":["Progresjonslogg"],"Errors":["Feil"],"Do you really want to remove the import ID %s?":["Vil du virkelig fjerne import-IDen %s?"],"Queued":["I k\u00f8"],"Working":["Jobber"],"Paused":["Pauset"],"Canceled":["Avbrutt"],"Completed":["Fullf\u00f8rt"],"Parser":["Tolker"],"Status":["Status"],"Add user":["Legg til bruker"],"Role":["Rolle"],"Manager":["H\u00e5ndterer"],"Administrator":["Administrator"],"Email address":["E-postadresse"],"This setting is always diabled when using personal website mode.":["Denne innstillingen er deaktivert n\u00e5r personlig webside modus benyttes."],"Add category":["Legg til kategori"],"Add IP ban":["Legg til en IP-blokkering"],"Add storage":["Legg til lagringsplass"],"Return to pages":["Returner til sider"],"Website name":["Navn p\u00e5 nettsted"],"Website doctitle":["Tittel p\u00e5 nettsted"],"Website description":["Beskrivelse av nettsted"],"Automatic":["Automatisk"],"Forced":["Tvunget"],"%a will use HTTPS detection on the server side (recommended). %f will use HTTPS regardless of your server setup. %d to don't use HTTPS at all.":["%a vil bruke HTTPS-deteksjon p\u00e5 serversiden (anbefalt). %f vil bruke HTTPS uavhengig av serveroppsettet ditt. %d for \u00e5 ikke bruke HTTPS i det hele tatt."],"This only controls the protocol used in the URLs, it won't turn your website into a valid HTTPS website unless your server is configured to support and use HTTPS.":["Dette kontrollerer kun protokollen brukt i URLer, det vil ikke forvandle nettstedet ditt til et gyldig HTTPS-nettsted med mindre serveren er satt opp til \u00e5 st\u00f8tte og bruke HTTPS."],"Default time zone":["Standard tidssone"],"Select region":["Velg region"],"Allows to search images, albums and users based on a given search query.":["Tillat s\u00f8k etter bilder, album og brukere basert p\u00e5 en egendefinert s\u00f8kestreng."],"Enables to browse public uploaded images. It also enables categories.":["Aktiverer visning av offentlige bilder. Det aktiverer ogs\u00e5 kategorier."],"guests":["gjester"],"Enables explore for guests.":["Aktiverer utforsking for gjester."],"Enables to browse images randomly.":["Aktiverer mulighet for \u00e5 bla tilfeldig i bilder"],"Likes":["Liker"],"Allows users to like content and populate \"Most liked\" listings.":["Tillat brukere \u00e5 like innhold"],"Followers allows users to follow each other.":["F\u00f8lgere tillater brukere \u00e5 f\u00f8lge hverandre"],"Personal mode target user":["Personlig modus m\u00e5lbruker"],"User ID":["Bruker-ID"],"Your user id is: %s":["Din bruker-ID er: %s"],"Numeric ID of the target user for personal mode.":["Numerisk ID for m\u00e5lbrukeren for personlig modus."],"Personal mode routing":["Ruting for personlig modus"],"Custom route to map \/username to \/something. Use \"\/\" to map to homepage.":["Tilpasset rute for \u00e5 tilordne \/brukernavn til \/noe. Bruk \"\/\" \u00e5 tilordne til hjemmesiden."],"Website privacy mode":["Nettstedsmodus for personvern"],"Private mode will make the website only available for registered users.":["Privatmodus vil gj\u00f8re siden tilgjengelig kun for registrerte brukere."],"Content privacy mode":["Innhold privatmodus"],"Default":["Standard"],"Force private (self)":["Tving privat (egen)"],"Force private (anyone with the link)":["Tvinge privat (alle med link)"],"Forced privacy modes will override user selected privacy.":["Tvunget personvernmodus vil overstyre brukers valg av personvern."],"Page title":["Sidetittel"],"Page status":["Sidestatus"],"Active page":["Aktiv side"],"Inactive page (%s)":["Inaktiv side (%s)"],"Only active pages will be accessible.":["bare aktive sider vil v\u00e6re tilgjengelige."],"Type":["Type"],"Terms of service":["Betingelser for bruk"],"Privacy":["Personvern"],"Contact":["Kontakt"],"Extra page":["Ekstra side"],"Internal page type":["Intern sidetype"],"You can have multiple extra pages, but only one of the other special internal types.":["Du kan ha flere ekstra sider, men kun \u00e9n av de andre spesielle interne typene."],"Page visibility":["Sidesynlighet"],"Visible page":["Synlig side"],"Hidden page":["Skjult side"],"Hidden pages won't be show in system menus, but anyone can access to it with the link.":["Skjulte sider blir ikke vist i systemmenyer, men alle kan f\u00e5 tilgang til dem med direkte link."],"Only alphanumerics, hyphens and forward slash":["Bare alfanumeriske tegn, bindestrek og skr\u00e5strek"],"File path":["Filsti"],"A %f file relative to %s":["En %f fil i forhold til %s"],"Meta keywords":["Metas\u00f8keord"],"Meta description":["Metabeskrivelse"],"Source code":["Kildekode"],"No write permission in %s path you will need to add this file using an external editor.":["Ingen skrivetilgang i %s stien, du m\u00e5 legge til denne filen med et eksternt redigeringsprogram."],"No write permission in %s you will need to edit the contents of this file using an external editor.":["Ingen skrivetilgang i %s, du m\u00e5 legge til denne filen med et eksternt redigeringsprogram."],"Taken from: %s":["Tatt fra: %s"],"Link URL":["Link-URL"],"Link target attribute":["Link til m\u00e5lattributtet"],"Select %s to open the page or link in a new window.":["Velg %s for \u00e5 \u00e5pne siden eller lenke i et nytt vindu."],"Link rel attribute":["Link rel-attributt"],"Only alphanumerics, hyphens and whitespaces":["Bare alfanumeriske tegn, bindestreker og mellomrom"],"HTML <a> %s attribute":["HTML <a> %s-attributt"],"Link icon":["Lenkeikon"],"Check the icon reference<\/a> for the complete list of supported icons.":["Sjekk ikon-oversikten<\/a> for en komplett liste over st\u00f8ttede ikoner."],"Sort order display":["Sorteringsrekkef\u00f8lge"],"Page sort order display for menus and listings. Use \"1\" for top priority.":["Side-sorteringsrekkef\u00f8lge for menyer og oppf\u00f8ringer. Bruk \"1\" for h\u00f8yeste prioritet."],"pages":["sider"],"Do you really want to delete the page ID %s? This can't be undone.":["Er du sikker p\u00e5 at du vil slette sideID %s? Dette kan ikke angres."],"Enabled image formats":["Aktiverte bildeformater"],"Unchecked image formats won't be allowed to be uploaded.":["Uavkryssede bildeformater vil ikke bli tillatt lastet opp."],"Enable uploads":["Aktiver opplastninger."],"Enable this if you want to allow image uploads. This setting doesn't affect administrators.":["Aktiver denne dersom du \u00f8nsker \u00e5 tillate opplastning av bilder. Innstillingen ber\u00f8rer ikke administratorer."],"Guest uploads":["Gjesteopplastinger"],"Enable this if you want to allow non registered users to upload.":["Aktiver dersom du vil at uregistrerte brukere skal kunne laste opp."],"Upload user interface":["Last opp brukergrensesnitt"],"On-page container":["P\u00e5-side beholder"],"route":["rute"],"Enable embed codes (uploader)":["Aktiver integrasjonskoder (opplastning)"],"Enable this if you want to show embed codes when upload gets completed.":["Aktiver denne hvis du vil vise integrasjonskoder n\u00e5r opplastningen er fullf\u00f8rt."],"Upload threads":["Opplastingstr\u00e5der"],"Number of simultaneous upload threads (parallel uploads)":["Antall samtidige opplastingstr\u00e5der (parallelle opplastinger)"],"Redirect on single upload":["Omdirigere ved enkel opplasting"],"Enable this if you want to redirect to image page on single upload.":["Aktiver dette alternativet hvis du vil viderekoble til bildesiden ved enkel opplasting."],"Enable duplicate uploads":["Aktiver duplikatopplastinger"],"Enable this if you want to allow duplicate uploads from the same IP within 24hrs. This setting doesn't affect administrators.":["Aktiver dette alternativet hvis du vil tillate duplikatopplastinger fra samme IP innen 24 timer. Denne innstillingen p\u00e5virker ikke administratorer."],"Enable expirable uploads":["Aktiver utl\u00f8psdato p\u00e5 bilder"],"Enable this if you want to allow uploads with an automatic delete option.":["Aktiver dersom du vil tillate opplastninger med valg om automatisk sletting."],"Auto delete guest uploads":["Automatisk sletting av gjesteopplastinger"],"Enable this if you want to force guest uploads to be auto deleted after certain time.":["Aktiver dersom du \u00f8nsker \u00e5 tvinge automatisk sletting av gjesteopplastinger etter en gitt tid."],"Maximum image size":["Maks bildest\u00f8rrelse"],"Images greater than this size will get automatically downsized. Use zero (0) to don't set a limit.":["Bilder som overskrider denne st\u00f8rrelsesbegrensningen vil automatisk bli nedskalert. Angi null (0) for \u00e5 ikke ha noen begrensninger."],"Image Exif data":["Exif-data p\u00e5 bilder"],"Keep":["Beholde"],"Select the default setting for image Exif data<\/a> on upload.":["Velg standardinnstilling for bilde Exif-data<\/a> p\u00e5 opplasting."],"Image Exif data (user setting)":["Exif-data (brukerinnstilling)"],"Enable this if you want to allow each user to configure how image Exif data will be handled.":["Aktiver denne hvis du vil at brukere selv kan velge hvordan Exif-data behandles."],"Maximum upload file size":["Maks filst\u00f8rrelse for opplasting."],"Maximum size allowed by server is %s. This limit is capped by %u and %p (%f values).":["Den maksimale st\u00f8rrelsen tillatt av serveren er %s. Denne begrensningen er avkortet av %u og %p (%f-verdier)."],"Same as \"%s\" but for guests.":["Samme som \"%s\", men for gjester."],"Image path":["Bildesti"],"Relative to Chevereto root":["Relativ til Cheveretos rotmappe"],"Where to store the images? Relative to Chevereto root.":["Hvor skal bildene lagres? Relativ sti til Cheveretos rotmappe."],"Storage mode":["Lagringsmodus"],"Datefolders":["Datamapper"],"Direct":["Direkte"],"Datefolders creates %s structure":["Datamapper opprettes i %s struktur"],"File naming method":["Filnavngivingsmetoden"],"Original":["Original"],"Mix original + random":["Bland original + tilfeldig"],"\"Original\" will try to keep the image source name while \"Random\" will generate a random name. \"ID\" will name the image just like the image ID.":["\"Original\" vil fors\u00f8ke \u00e5 beholde kildefilens navn mens \"Tilfeldig\" vil generere et tilfeldig navn. \"ID\" vil gi samme navnet som bilde-ID."],"Thumb size":["Miniatyrbildest\u00f8rrelse"],"Thumbnails will be fixed to this size.":["Miniatyrbilder vil bli endret til denne st\u00f8rrelsen."],"Medium image fixed dimension":["Mellomstore bilder, faste st\u00f8rrelser"],"Medium sized images will be fixed to this dimension. For example, if you select \"width\" that dimension will be fixed and image height will be automatically calculated.":["Mellomstore bilder vil bli l\u00e5st til denne dimensjonen. For eksempel, hvis du velger \"bredde\", vil den verdien bli l\u00e5st, mens h\u00f8yden p\u00e5 bildet blir automatisk beregnet."],"Medium image fixed size":["Mellomstore bilde med fast st\u00f8rrelse"],"Width or height will be automatically calculated.":["Bredde eller h\u00f8yde beregnes automatisk."],"Watermarks":["Vannmerke"],"Enable this to put a logo or anything you want in image uploads.":["Aktiver denne for \u00e5 legge til logo eller det du \u00f8nsker p\u00e5 opplastninger."],"Warning: Can't write in %s":["Advarsel: Kan ikke skrive i %s"],"Watermark user toggles":["Vannmerke brukerveksler"],"Enable watermark on guest uploads":["Aktiver vannmerke p\u00e5 gjesteopplastninger"],"Enable watermark on user uploads":["Aktiver vannmerke p\u00e5 brukeropplastninger"],"Enable watermark on admin uploads":["Aktiver vannmerke p\u00e5 adminopplastninger"],"Watermark file toggles":["Vannmerke filveksler"],"Enable watermark on GIF image uploads":["Aktiver opplastninger p\u00e5 GIF-bildeopplastninger"],"Minimum image size needed to apply watermark":["Minimum bildest\u00f8rrelse for \u00e5 legge til vannmerke"],"Images smaller than this won't be watermarked. Use zero (0) to don't set a minimum image size limit.":["Bilder mindre enn dette vil ikke bli vannmerket. Bruk null (0) for \u00e5 ikke angi minimumsgrense for bildest\u00f8rrelse."],"Watermark image":["Vannmerkebilde"],"You will get best results with plain logos with drop shadow. You can use a large image if the file size is not that big (recommended max. is 16KB). Must be a PNG.":["Du vil f\u00e5 best resultat med vanlige logoer med skygge. Du kan bruke et stort bilde hvis filst\u00f8rrelsen er ikke s\u00e5 stor (anbefalt maks. er 16KB). M\u00e5 v\u00e6re et PNG-bilde."],"Watermark position":["Vannmerkeposisjon"],"left top":["\u00f8verst til venstre"],"left center":["senter til venstre"],"left bottom":["nederst til venstre"],"center top":["\u00f8verst i midten"],"center center":["midt i bildet"],"center bottom":["nederst i midten"],"right top":["\u00f8verst til h\u00f8yre"],"right center":["senter til h\u00f8yre"],"right bottom":["nederst til h\u00f8yre"],"Relative position of the watermark image. First horizontal align then vertical align.":["Plassering av vannmerkebilde. Juster f\u00f8rst horisontal plassering, deretter vertikal."],"Watermark percentage":["Vannmerkeprosent"],"Watermark percentual size relative to the target image area. Values 1 to 100.":["Vannmerkets prosentvise st\u00f8rrelse i forhold til m\u00e5lets bildeomr\u00e5de. Verdier er 1-100."],"Watermark margin":["Vannmerkemargin"],"Margin from the border of the image to the watermark image.":["Margin fra kanten av bildet til vannmerkebildet."],"Watermark opacity":["Vannmerkets gjennomsiktighet"],"Opacity of the watermark in the final watermarked image. Values 0 to 100.":["Gjennomsiktigheten av vannmerket i det endelige, vannmerkede bildet. Verdier er 0-100."],"Dashboard > Settings > Website":["Kontrollpanel > Innstillinger > Webside"],"Categories won't work when the explorer feature is turned off. To revert this setting go to %s.":["Kategorier vil ikke fungere n\u00e5r utforskingsfunksjonen er sl\u00e5tt av. For \u00e5 reversere denne innstillingen g\u00e5 til %s."],"Do you really want to delete the %s category? This can't be undone.":["Er du sikker p\u00e5 at du vil slette kategorien %s? Dette kan ikke angres."],"Note: Deleting a category doesn't delete the images that belongs to that category.":["NB: Selv om du sletter en kategori vil ikke bildene tilh\u00f8rende i denne kategorien bli slettet."],"Edit category":["Rediger kategori"],"Expires":["Utl\u00f8per"],"Do you really want to remove the ban to the IP %s? This can't be undone.":["Vil du virkelig fjerne blokkeringen av IP %s? Dette kan ikke gj\u00f8res om."],"Banned IP address will be forbidden to use the entire website.":["IP-adresser som er svartelistet vil bli blokkert fra hele nettstedet."],"Edit IP ban":["Rediger IP-blokkering"],"Enable signups":["Aktiver registrering"],"Enable this if you want to allow users to signup.":["Aktiver hvis du vil tillate registrering av nye brukere."],"Enable user content delete":["Aktiver sletting av brukerinnhold"],"Enable this if you want to allow users to delete their own content. This setting doesn't affect administrators.":["Aktiver hvis du vil la brukere slette sitt eget innhold. Denne innstillingen ber\u00f8rer ikke administratorer."],"Minimum age required":["Minimum alder som kreves"],"Empty":["Tom"],"Leave it empty to don't require a minimum age to use the website.":["La denne v\u00e6re blank dersom det ikke er noen aldersbegrensning for \u00e5 benytte nettstedet."],"Notify on user signup":["Varsle ved brukerregistrering"],"Enable this if you want to get an email notification for each new user signup.":["Aktiver dette hvis du \u00f8nsker \u00e5 f\u00e5 en epostvarsling for hver ny brukerregistrering."],"Username routing":["Brukernavn-ruting"],"Enable this if you want to use %s\/username URLs instead of %s\/user\/username.":["Aktiver hvis du vil benytte URLer i formatet %s\/brukernavn istedenfor %s\/bruker\/brukernavn."],"Require email confirmation":["Krev e-postbekreftelse"],"Enable this if users must validate their email address on sign up.":["Aktiver for \u00e5 kreve at brukere m\u00e5 bekrefte e-postadressen sin n\u00e5r de registrerer seg."],"Require email for social signup":["Krever e-post for sosial registrering"],"Enable this if users using social networks to register must provide an email address.":["Aktiver hvis brukere som benytter sosial tilkobling m\u00e5 oppgi e-postadresse."],"User avatar max. filesize":["Brukeravatar maks filst\u00f8rrelse"],"Max. allowed filesize for user avatar image. (Max allowed by server is %s)":["Maks tillatt st\u00f8rrelse for brukeravatar. (Maks tillatt av server er %s)"],"User background max. filesize":["Personlig bakgrunnsbilde maks st\u00f8rrelse"],"Max. allowed filesize for user background image. (Max allowed by server is %s)":["Maks tillatt filst\u00f8rrelse for personlig bakgrunnsbilde. (Maks tillatt av server er %s)"],"Shows a consent screen before accessing the website. Useful for adult content websites where minors shouldn't be allowed.":["Vis en samtykke-side f\u00f8r man kommer inn p\u00e5 siden. Benyttes f.eks. for nettsteder med seksuelt innhold."],"Enable consent screen":["Aktiver samtykke-side"],"Consent screen cover image":["Bilde for samtykke-side"],"Block image uploads by IP if the system notice a flood behavior based on the number of uploads per time period. This setting doesn't affect administrators.":["Blokker bildeopplastning p\u00e5 IP hvis systemet merker h\u00f8y trafikk basert p\u00e5 antall opplastninger per tidsperiode. Denne innstillingen ber\u00f8rer ikke administratorer."],"Notify to email":["Varsle til e-post"],"If enabled the system will send an email on flood incidents.":["Hvis aktivert vil systemet sende en e-post n\u00e5r spamming skjer."],"Minute limit":["Minuttbegrensning"],"Hourly limit":["Timebegrensning"],"Daily limit":["Daglig begrensning"],"Weekly limit":["Ukentlig begrensning"],"Monthly limit":["M\u00e5nedlig begrensning"],"Show not safe content in listings":["Viser utrygt innhold i lister"],"Enable this if you want to show not safe content in listings. This setting doesn't affect administrators and can be overridden by user own settings.":["Aktiver dette hvis du \u00f8nsker \u00e5 vise utrygt innhold i lister. Denne innstillingen ber\u00f8rer ikke administratorer og kan bli overstyrt av brukerens egne innstillinger."],"Blur NSFW content in listings":["Gj\u00f8r NSFW-innhold i lister uskarpt"],"Enable this if you want to apply a blur effect on the NSFW images in listings.":["Aktiver dette alternativet hvis du vil bruke en dimmeeffekt p\u00e5 NSFW-bilder i lister."],"Show banners in not safe content":["Vis bannere i utrygt innhold"],"Enable this if you want to show banners in not safe content pages.":["Aktiver dette alternativet hvis du \u00f8nsker \u00e5 vise bannere p\u00e5 utrygge innholdssider."],"Show not safe content in random mode":["Vis utrygt innhold i tilfeldig modus"],"List items per page":["Bilder pr. side"],"How many items should be displayed per page listing.":["Hvor mange bilder som skal vises pr. side."],"List pagination mode":["Sideinndelingsmodus"],"Endless scrolling":["Endel\u00f8s rulling"],"Classic pagination":["Klassisk sideinndeling"],"What pagination method should be used.":["Hvilken sideinndelingsmodus som skal brukes."],"Listing viewer":["Listeviser"],"Enable this to use the listing viewer when clicking on an image.":["Aktiver dette for \u00e5 bruke listeviseren n\u00e5r et bilde klikkes."],"Image listing size":["Bildeoppf\u00f8ringsst\u00f8rrelse"],"Fluid":["Flytende"],"Fixed":["Fast"],"Both methods use a fixed width but fluid method uses automatic heights.":["Begge metodene bruker en fast bredde, men den flytende metoden regner automatisk ut h\u00f8yden."],"Album listing images requirement":["Albumlistekrav for bilder"],"explore":["utforsk"],"Sets the minimum image count needed to show albums in explore.":["Angir minimum antall bilder som trengs for \u00e5 vise et album i utforskingsmodus"],"Listing columns number":["Antall kolonner for oppf\u00f8ringer"],"Here you can set how many columns are used based on each target device.":["Her kan du angi hvor mange kolonner som brukes basert p\u00e5 hver enhet."],"Phone":["Telefon"],"Phablet":["Phablet"],"Tablet":["Nettbrett"],"Laptop":["B\u00e6rbar PC"],"Desktop":["Stasjon\u00e6r PC"],"theme editing":["temaredigering"],"Put your themes in the %s folder":["Last opp temaer i mappen %s"],"Tone":["Tone"],"Light":["Lys"],"Dark":["M\u00f8rk"],"Main color":["Hovedfarge"],"Hexadecimal color value":["Heksadesimal fargeverdi"],"Use this to set the main theme color. Value must be in hex format<\/a>.":["Bruk denne til \u00e5 angi hovedtemaets farge. Verdien m\u00e5 v\u00e6re i heksadesimalt format<\/a>."],"Top bar color":["Topplinjefarge"],"Black":["Svart"],"White":["Hvit"],"If you set this to \"white\" the top bar and all the black tones will be changed to white tones.":["Hvis du setter denne til \"hvit\", blir topplinjen og alle svarttoner bli endret til hvittoner."],"Top bar button color":["Topplinjens knappefarge"],"Blue":["Bl\u00e5"],"Green":["Gr\u00f8nn"],"Orange":["Oransje"],"Red":["R\u00f8d"],"Grey":["Gr\u00e5"],"Color for the top bar buttons like the \"Create account\" button.":["Farge p\u00e5 topplinjens knapper, som \"Opprett konto\" -knappen."],"Enable vector logo":["Aktiver vektorlogo"],"Enable vector logo for high quality logo in devices with high pixel density.":["Aktiver vektorlogo for h\u00f8ykvalitets logo p\u00e5 enheter med h\u00f8y pikseltetthet."],"Vector logo image":["Vektor-logobilde."],"Vector version or your website logo in SVG format.":["Logoen din i vektorformat (.svg)"],"Raster logo image":["Raster-logobilde"],"Bitmap version or your website logo. PNG format is recommended.":["Logoen din i bitmapformat. PNG-format er anbefalt."],"Logo height":["logoh\u00f8yde"],"No value":["Ingen verdi"],"Use this to set the logo height if needed.":["Bruk denne for \u00e5 sette logoh\u00f8yde hvis n\u00f8dvendig."],"Favicon image":["favicon-bilde"],"Favicon image. Image must have same width and height.":["Favicon-bilde: Bildet m\u00e5 ha samme bredde og h\u00f8yde."],"Image load max. filesize":["Bildelasting maks filst\u00f8rrelse"],"Images greater than this size will show a button to load full resolution image.":["Bilder st\u00f8rre enn angitt grense vil vise en knapp for \u00e5 laste inn bildet i full st\u00f8rrelse."],"Enable download button":["Aktiver nedlastingsknapp"],"Enable this if you want to show the image download button.":["Aktiver dette alternativet hvis du vil vise nedlastingsknappen."],"Enable right click on image":["Aktiver h\u00f8yreklikk p\u00e5 bildet"],"Enable this if you want to allow right click on image viewer page.":["Aktiver dette alternativet hvis du vil tillate h\u00f8yreklikk p\u00e5 bilder."],"Enable show Exif data":["Aktiver visning av Exif-data"],"Enable this if you want to show image Exif data.":["Aktiver denne hvis du vil vise Exif-data."],"Enable social share":["Aktiver sosial deling"],"Enable this if you want to show social network buttons to share content.":["Aktiver dette alternativet hvis du \u00f8nsker \u00e5 vise knapper for sosiale nettverk for \u00e5 dele innhold."],"Enable embed codes (content)":["Aktiver integrasjonskoder (innhold)"],"Enable this if you want to show embed codes for the content.":["Aktiver denne hvis du vil vise integrasjonskoder for innholdet."],"Not safe content checkbox in uploader":["\"Utrygt innhold\" avkryssingsboks i opplastningsvinduet"],"Enable this if you want to show a checkbox to indicate not safe content upload.":["Aktiver dette alternativet hvis du vil vise en avkrysningsboks for \u00e5 indikere utrygt innhold ved opplasting."],"Custom CSS code":["Egendefinert CSS-kode"],"Put your custom CSS code here. It will be placed as